Alsómocsolád, az élhető zsáktelepülés

Anonymous
Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek

Alsómocsolád a Dél-dunántúli Régióban, Baranya megyében, az úgynevezett Hegyhát tájegységben található. Egyike a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeknek. Alsómocsolád belterülete 65 hektár. Zsáktelepülés, közúton csak Mágocsról közelíthető meg, valamint a Bátaszék - Dombóvár vasútvonalon. Összközműves, szennyvizét saját szennyvíz tisztítómű kezeli. Távközlési és informatikai kapcsolatai korszerűek; település-szerkezete falusias jellegű, fésűs elrendezésű, családi házas beépítettségű. A település több mint 700 éves; történelme során többször tűzvész áldozatává esett, gazdát cserélt, demográfiai mutatói gyakran változtak – a gyors ütemű népességcsökkenés jellemezte leginkább.

Az elöregedés, a munkanélküliség, valamint az alacsony életszínvonal miatt nagy teher nehezedett a szociális ellátórendszerre. Nagy az igény az idősgondozás területén, a szociálisan rászoruló rétegek számára nyújtott szolgáltatások (élelmiszer- és ruhaosztás stb.) vonatkozásában, a munkanélküliek számára nyújtott információ-átadás, képzés/átképzés/továbbképzés tekintetében, valamint a leszakadó rétegek további lecsúszásának megállítását, a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok, családok, személyek felzárkóztatását megcélzó programok iránt is.

Alsómocsolád Község Önkormányzata mindent megtesz azért, hogy lehetőségeihez mérten gondoskodjon a lakosokról. Igyekszik a törvényi előírások betartásával, valamint saját kezdeményezéseivel csökkenteni a hátrányokat; odafigyelni valamennyi korosztályra. A rendszerváltás utáni első önkormányzati választások gyökeres változást hoztak a település és az itt lakók életében. A megválasztott testület – élén a polgármesterrel – újult erővel vetette bele magát a munkába és a harcba, hogy Alsómocsolád önálló, Mágocstól teljesen különálló kistelepüléssé váljon, és megmaradjon. Visszatérő motívum a község életében a túlélés; akkor, 1990-ben, a helyiek élni akartak, élhető települést akartak maguknak, és az utánuk jövő generációknak. Mit tett ennek érdekében a településvezetés? Először is felismerte, hogy egy település életképességének és fejlesztésének alapja a lakosok és a község vezetése által közösen megfogalmazott reális jövőkép. A jövőkép erősíti a helyiek összetartozás- és identitástudatát, e mellett kijelöli a követendő irányvonalakat. A mi jövőképünk a következő: Alsómocsolád, az élhető zsáktelepülés. 1991-től egészen mostanáig zajlik az a folyamat, mely során sikerült községünket élhető, innovatív, sokak által ismert és kedvelt településsé alakítani. Ebben közreműködtek a helyiek, akik Jövőkutató műhelyeken, Stratégiai tervező műhelyeken, képzéseken, fórumokon vettek részt, és mind a mai napig formálói, alakítói a településfejlesztési folyamatoknak. A közös munka megerősítette a közösségi összetartást, civil szervezetek alakultak, újabb programokkal színesedtek településünk hétköznapjai. 2011-re eljutottunk odáig, hogy nem csak a felnőtteknek, de a fiataloknak is van gyermek- és ifjúsági önkormányzatuk, sőt, a fiatalok képessé váltak saját érdekeik kifejezésére, érvényesítésére.

A nyitott településvezetésnek hála községünkben igen erős a civilség; formális és informális szervezetek mellett működnek gazdasági társaságok, van egy szociális szövetkezetünk, erdő- illetve tótulajdonosokból álló társaságok. A helyiek fontos szereplői a közéletnek, aktivitásukkal, önkéntes munkájukkal hozzájárulnak a település és a közösségi összetartás erősödéséhez.

 

Formális szervezeteink:

Legpatinásabb civil szervezetünk az Alsómocsoládiak Baráti Köre 1986-ban alakult, 1991 óta bejegyzett szervezetként igyekszik egységbe tömöríteni a falu lakosságát, valamint az innen elszármazott, de a községért tenni képes értelmiségieket, illetve minden jó szándékú embert. Lehetőséget teremt a faluból elszármazottaknak a szülőhelyhez fűződő érzelmi kapcsolataik felújítására és ápolására, folyamatosan fejleszti a település humán erőforrásait, lehetővé teszi tagjai számára a községgel való szorosabb kapcsolattartást, összegyűjti mindazokat az információkat, melyek a falu fejlődését szolgálják, valamint támogatja a település fejlődése érdekében létrejövő szervezeteket.


A Május Kugli Egylet Alsómocsolád második legrégebbi formális civil szervezete, mely a szabadidő hasznos eltöltésének jegyében alakult 1989-ben. Az Egylet kuglizni, tekézni szerető nőket és férfiakat fog össze, akik rendszeresen gyakorolnak az alsómocsoládi és a dombóvári tekepályán. Minden év augusztus 20-án tartják regionális Kugli versenyüket, valamint a település rendezvényein barátságos mérkőzésekkel igyekeznek tartalmasabbá tenni a kikapcsolódást. A szervezet a „Mocsolád-Civilház” Nonprofit Kft. alapító tagjaként jelentősen hozzájárult a település fejlesztéséhez is.


Az Alapítvány Alsómocsoládért elnevezésű szervezetet az Alsómocsoládi Önkormányzat és az Alsómocsoládiak Baráti Köre hozta létre 1991-ben. Működése nyilvános, munkája, tevékenysége során épít a nyilvánosság, a társadalmi ellenőrzés lehetőségeire, a civil támogatók javaslataira, kezdeményezéseire. Politikamentes, politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, de kész együttműködni minden jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel, mozgalommal, közösséggel és természetes személlyel, aki ugyanazon, vagy hasonló célok megvalósításáért munkálkodik. Céljai közt szerepel Alsómocsolád fejlődésének elősegítése, az itt élők testi, lelki, szellemi, kulturális és szociális igényeinek kielégítése; támogatni minden olyan kezdeményezést, tanulmánytervezetet, szakdolgozatot, amely a település összkomfortságát célozza meg; a munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítése, lehetőségek szerint munkahelyteremtés a községben; lehetőséget teremteni a hagyományok megőrzésére, a múlt feltárására, a kultúra ápolására.


Az Alsómocsoládi Polgárőr Egyesület 2005-ben jött létre a falu és a lakosság védelmének érdekében, ezt megelőző 3 évben informálisan már működött. A szervezet célja a bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok) összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. Az Egyesület szoros kapcsolatot tart fent a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetségével, melynek tagjai is, valamint a Baranya megyében működő Polgárőr Egyesületekkel, a Sásdi Rendőrőrssel, a Komlói Rendőrkapitánysággal, továbbá Alsómocsolád település civil szervezeteivel. Az egyesület 2006 évének legfőbb eredménye, hogy 2 betöréses lopás elkövetőinek elfogásában segítette a Sásdi Rendőrőrsöt. 2006 évben az alsómocsoládi Hírlevélben lakossági vagyonvédelmi rovatot indítottak, valamint több lakossági ismeretterjesztő fórumot szerveztek. 2008 évben megkezdett tevékenységük folytatásán túl az Önkormányzattal együttműködve felújították az Alsómocsoládi Kálvária domb Keresztjeit és Stációit AVOP-LEADER+ támogatás felhasználásával.


Az „Őszi Fény” Alapítvány célja biztosítani az „Őszi Fény” Idősek Otthona fejlődését és elősegíteni az itt élő emberek testi, lelki, szellemi, kulturális és szociális igényeinek a kielégítését; támogatni minden olyan kezdeményezést, amely az „Őszi Fény” Idősek Otthona összkomfortosságát célozza meg; az infrastruktúra fejlesztése. Az Alapítvány fenti célja érdekében gazdálkodik vagyonával, együttműködik a helyi önkormányzattal, más alapítványokkal, intézményekkel, társadalmi szervezetekkel, egyházakkal. Vállalkozási tevékenységet másodlagos jelleggel folytathat kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében. Az „Őszi Fény” Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


Az Alsómocsoládi Sport Egyesület 2009. évi megalakulása óta végez egészségnevelő tevékenységet, arra törekszik, hogy rendszeres testmozgásra, sportolásra, mozgás gazdag, egészséges életmódra ösztönözze a település lakosságát. Ennek elérése érdekében igyekszik megteremteni a sportoláshoz szükséges alapvető infrastrukturális és működtetési feltételeket, valamint törekszik kapcsolati hálójának szélesítésére, bővítésére. A célok megvalósítása érdekében az Egyesület együttműködik a helyi önkormányzattal, a települési intézményekkel, valamint a helyi civil szervezetekkel. Főbb tevékenységei: sportolási lehetőségek megteremtése, sport programok szervezése, egészséges életmódra nevelés, szabadidős és hobbitevékenységek végzése, erőforrás teremtés, más szervezetekkel való együttműködés.


A „Közös Út” Térségi Civil Egyesület célja a térségben működő civil szervezetek közötti együttműködés és összefogás erősítése a civilek érdekérvényesítésének, képviseletének érdekében, valamint a civil társadalom fejlesztése. A célok megvalósítása érdekében a következő közhasznú tevékenységeket végzi az egyesület: képzések szervezése, programkoordináció, partnerségi projektek tervezése és megvalósítása, érdekképviselet, nevelés és oktatás, szervezetfejlesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.


2010. március 17-én, 12 magánszemély úgy döntött, megalapítja a Magyar Európa Park Szövetség Egyesületet, több cél által vezérelve. Bejegyzett szervezetként könnyebben juthatnak forrásokhoz, e mellett a korábban lefektetett elvek – miszerint fejlődnek a települések turisztikai feltételei, élhetőbbé válnak a kistelepülések, illetve még szorosabbá válik a kapcsolat a különböző falvak, városok közt – is könnyebben valósíthatók meg. Április 13-án az egyesület tagjai elfogadták a szervezet Alapszabályát, illetve célul tűzték ki, hogy mind a 27 együttműködő önkormányzatot megszólítják és beléptetik a szervezetbe.


A Hét Patak Gyöngye Natúrpark Egyesület 2010. szeptember 02-án jött létre, a Natúrparkot alkotó 8 település polgármestereinek, valamint néhány magánszemély kezdeményezésére. Az Egyesület fő célja a természeti és kulturális örökség megőrzésében, védelmében való közreműködés, a gazdasági és társadalmi fejlődéshez való hozzájárulás, melybe bele tartozik a mezőgazdaság, a kézművesség, és a turisztikai szolgáltatások kialakítása, összehangolása, fejlesztése falumegújítása és területi tervezés, nevelés, képzés, információ átadás és kísérleti projektek megvalósítása. Feladatai: a natúrparkot létrehozó települések vidék- és településfejlesztése; környezetvédelmi, természetgazdálkodási programok megvalósítása; a térségi turizmus fejlesztése; vonzerőfejlesztés.

Informális szervezeteink:

A Demokratikus Alsómocsoládi Gyermek– és Ifjúsági Önkormányzat 1996-ban alakult, településünk polgármestere, Dicső László támogatásával. Polgármesterünk nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a fiatalok „tipegve”, már kisgyermekként megismerkedjenek a felnőttkorban rájuk váró demokratikus társadalom szabályaival. Kétévente tavasszal titkos és egyenlő választáson a 10-26 éves korosztály tagjai 2 képviselőt és 1 polgármestert választanak maguk közül, akik a DAGYIÖK alapszabálya szerint testületi üléseken vesznek részt, éves munkaterv és költségvetés szerint működnek, és korosztályuk igényeit figyelembe véve programokat szerveznek. A Teleház technikai felszerelését ajánlotta fel a programok megvalósítására, valamint infrastrukturális hátteret biztosít számunkra. Az ifjúsági polgármester és a képviselők részt vesznek a felnőtt Önkormányzat testületi ülésein, ahol a korcsoportjukat érintő napirendi pontokban véleményezési joguk van. A szervezet informális keretek közt működik.


Az Alsómocsoládi Foltvarró Klub szintén informális szervezet; jelenleg 8 hölgy szorgoskodik heti egy alkalommal a Faluház egyik „foltos” irodájában, hogy használati tárgyakat, kiegészítőket, kellékeket készítsenek patchwork technikával. Foltvarrással először a Hétköznapi praktikák LEADER finanszírozású program keretében találkoztak, és annyira megtetszett nekik ez a különleges technika, hogy saját maguk öröme elkezdtek varrogatni. Azóta már szerveztek kiállítást, sőt, alkotásaik az Adventi vásáron is megtekinthetők.

Nonprofit Kft-k:

A Hét Patak Gyöngye Natúrpark szívében fekvő Alsómocsolád egész évben kellemes kikapcsolódásra várja látogatóit. A programok szervezője az Alsómocsoládi Községfejlesztő és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., melyet 1998-ban a Községi Önkormányzat hozta létre, 100 %-os tulajdonosa jelenleg is az Önkormányzat. A Kft. fő feladata a Kölyök Fészek Erdei Iskola működtetése, és a turisztikai szolgáltatások – köztük a konferencia turizmus – biztosítása.


A „Mocsolád-Civilház” Nonprofit Kft. a községben működő bejegyzett civil szervezetek (Alapítvány Alsómocsoládért, Május Kugli Egylet, Alsómocsoládiak Baráti Köre), illetve a Községi Önkormányzat együttműködésével, közös előkészítő munka eredményeképpen jött létre, a község teleházának fenntartására, a település fejlődésének segítésére, továbbá azért, hogy megfelelő szakmai és jogi hátteret biztosítson a be nem jegyzett szervezetek számára is tervezett programjaik megvalósításához. A „Mocsolád-Civilház” 2010. évben nyerte el kétkörös pályázaton a település Integrált Közösségi és Szolgáltató Tere- IKSZT kialakításának lehetőségét, mely segítségével a ház 2012. május 01-re elnyerte végső arculatát.

Gazdasági társaságok:


Az Alsómocsoládi Tótulajdonosok Közössége 1992-ben alakult, tagjai (összesen 51-en) birtokolják a települést szegélyező halastavakat, de a halászati és egyéb tevékenységeket az általuk választott vállalkozó látja el. A tagok évente maximum kétszer gyűlnek össze. Érdekképviseletüket, érdekvédelmüket a tulajdonosi képviseleti csoport látja el.


Az Alsómocsoládi Falugazda Szociális Szövetkezet 2008-ban alakult meg az OFA támogatásával a célból, hogy javítsa valamelyest a település foglalkoztatási helyzetét. Elsősorban növénytermesztéssel, illetve az állattartás „újra elterjesztésével” foglalkozik, valamint a „Magunk Kenyerén” gazdaságfejlesztési program fő megvalósítója lesz.


Az Alsómocsoládi I. számú Erdőbirtokossági Társulat 1992-ben alakult, jelenleg 45 tagja van. A társulás a tagok tulajdonában lévő erdők gondozásával, kitermelésével és újratelepítésével foglalkozik.

Alsómocsolád mezőgazdasági adottságai nem szerencsések, a termőföldek mégis gondosan műveltek, és vannak olyan vállalkozók, vállalkozások, akik a mezőgazdasági adottságokra alapoznak. A településen élők közül egyre kevesebben foglalkoznak növénytermesztéssel, legtöbbjüknek saját kertjük sincs. A tulajdonukban levő termőterületek gondozásáról, majd a termény betakarításáról, értékesítéséről a helyi mezőgazdászok gondoskodnak. Közülük ketten komoly eszközparkkal rendelkeznek, tevékenységi körül kiterjed a teljes térségre. Alsómocsolád közigazgatási területén négy nagyobb cég működik; a Baranya Tégla Kft. a válság begyűrűzése óta egyre kevesebb téglát állít elő, manapság inkább a felhalmozott tartalékok értékesítésével foglalkozik. A Pick Szeged Zrt. Alsómocsoládi Gyáregysége az egyik legnagyobb foglalkoztató a környéken; 30-40 km-ről is szállítják a dolgozókat nap, mint nap a több mint 500 főt foglalkoztató üzembe. A második legnagyobb foglalkoztató a Sertáp Kft, ahová szintén több településről érkeznek a dolgozók. A településen az Önkormányzat, valamint az Őszi-Fény Idősek Otthona a legnagyobb foglalkoztató.

 

A Kormány 2013. január 1-től átalakította a közigazgatás rendszerét és szerkezetét. A közigazgatásban egy új szint, a járási szint került bevezetésre. A Kormány az intézkedéstől a közigazgatási rendszer hatékonyabb működését várja. 2013. január 1-től 17 járási és 23 fővárosi kerületi hivatal kezdte meg működését. Cél, hogy az állampolgárok a lakóhelyükhöz minél közelebb tudják intézni azokat az ügyeket, amelyekért eddig a megyeszékhelyekre kellett utazniuk. Alsómocsolád – Ág, Bakóca, Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Gerényes, Gödre, Kisbeszterce, Kishajmás, Kisvaszar, Mágocs, Mekényes, Meződ, Mindszentgodisa, Nagyhajmás, Palé, Sásd, Szágy, Tarrós, Tékes, Tormás, Varga, Vásárosdombó, Vázsnok községekkel együtt – a Hegyháti járáshoz tartozik, melynek Sásd a központja.

A Járási Hivatal ellátja az Okmányirodai feladatokat, egyes szociális ellátásokkal és államigazgatási ügyekkel összefüggő feladatokat, a szabálysértési ügyeket, valamint a gyámhivatali feladatokat. A Hegyháti Járási Hivatalnak Mágocson működik kirendeltsége, a Mágocsi Közös Önkormányzati Hivatalnak pedig községünkben van állandó kirendeltsége. Helyben intézhetők: pénzügy-gazdálkodás, adóügyek, anyakönyvi ügyek, népesség-nyilvántartás, lakcím bejelentés, hagyatéki ügyek, szociális ügyek (aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, temetési segély, méltányos közgyógyellátás), rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Vannak olyan ügytípusok is, melyekben az ügyintézés Mágocson történik, de a kérelem benyújtható az Alsómocsoládi Kirendeltségen is (mezőgazdaság, földügyek, állategészségügy, polgári védelem, óvodáztatási támogatás, közgyógyellátás, kérelmek átvétele).

Nyomtatóbarát változatOldal küldése ismerősnek